Main Page Sitemap

Microline 320 321 maintenance manual


microline 320 321 maintenance manual

Moná píina innost Síov vypína není nastaven do Zkontrolujte síov vypína polohy I (zapnuto).
Pokud zvolíte reim Single, vytiskne tiskárna jedinou kontrolní stránku.
Vae uivatelsk manuál OKI B6100 15 zachovÁNÍ bezpenosti Tiskárna je k dispozici v provedení bu pro naptí 110 V nebo 220.
Here is a link to Magic touch Australia that i thought has some good info re transfer paper use.V pípad, e je nutné vyjmout zásobník toneru nebo vyjmout zablokovan papír, vypnte elektrick proud a pokejte nejmén 10 minut ne vyjmete zásobník toneru a dotknete se vypékae toneru.Pokud si pejete zjistit více informací o software, které je obsaeno, najdete odvolávky v systému Help.Answered on Mar 28, 2017 1 latest diablo 2 patch Answer, how do i remove toner manually in a a oki mc160.Paper Menu Copies Default Source Manual Feed Output Tray Media Size/Type Front Tray 1 Tray 2 (optional) Tray 3 (optional) Interface Menu Port Parallel Setup Parallel Network Card 1 USB Interpreter Format Mode Delay Out Close Interpreter Format Delay Out Close PS Menu Print.Vtrací trbina Umouje vstup horkého vzduchu ohátého uvnit tiskárny a tak zabrauje pehátí.Odkládací zásobník s odsazováním Zachycuje a oddluje velké tiskové úlohy od sebe navzájem tak, e listy papíru odsazuje.(ZÁsobnÍK toneru) Close Top Cover (Uzavi vrchní kryt) Close Rear Cover (Uzavi zadní kryt) Install/Reset (Instaluj/Znovu nastav) Vrchní kryt je oteven.Vae uivatelsk manuál OKI B6100 18 m a vbrem Vaeho místního jazyka.Obrázek 7: Vnitní ásti tiskárny (zadní).Zásobník chicken invaders for pc obálek Zásobník obálek pojme maximáln 75 obálek nebo 100 korespondenních lístk (pohlednic).Partners, normally German, sidm printer, OKI Technical Manuals, LED printer, OKI Technical Manuals, INK/thermo printer, Technical Manuals, okifax, OKI Technical Manuals, OKI POS Printer: okipos 80/90/150 series, Technical Manuals, English, original Ithaca support, okiplate 904, okiproof 905 nuals, BS1200, OKI's Internet Voice Gateway, Declaration.Zásobník toneru Instalujte vhodn není nainstalován zásobník toneru nebo je instalován podle specifikace.Vrobek odpovídá píslunm poadavkm smrnic 89/336/EEC (EMC) a 73/23/EEC (LVD) v aktuálním znní, které je blízké zákonm lenskch stát, tkajících se elektromagnetické kompatibility a nízkého naptí.Dále ocs 2007 r2 iso je zde pedvedeno jak je moné se orientovat v jeho rznch nabídkách a pod-nabídkách, které Vám pak umoní sledovat a mnit nastavení tiskárny poznÁMKA Nastavení ve Vaich softwarovch aplikacích je nadazeno jakémukoliv nastavení programového ovladae tiskárny.2 Answers, i bought a new Oki C610 a couple of months ago.Mimo toho mete pipojit následující zaízení pro práci s papírem: doplkov zásobník na 550 list, zásobníkení, která se mohou objevit na zobrazovai ovládacího panelu bhem pípravy a instalace tiskárny a vysvtluje také moné píiny takovch chyb a postupy jejich odstranní.Here is your user manual for your oki.
27 Prvodce uivatele Obrázek 13: Orientace v Nabídce - Papír.


Sitemap